Kategorijas
Publicitāte un komunikācija

Publicitāte un komunikācija

Komunikācijas kanāli un aktivitātes projekta “COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku” ietvaros.

Banku augstskola, kopā ar sadarbības partneriem, ar 2020. gada 1. decembri uzsāka īstenot Fundamentālo pētījumu Nr. lzp-2020/2-0317 “COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku”

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība sekmē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. Covid – 19 pandēmija pierādījusi, ka iedzīvotājiem un uzņēmējiem nepieciešama palīdzība apgūt taupīgas saimniekošanas prasmes, digitalizēt dokumentus un procesus, izdarīt videi draudzīgu izvēli, sekot pasaules tendencēm, zinātniski-tehniskās revolūcijās ietekmē.

Projekta “COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku” mērķis ir radīt teorētisko un praktisko bāzi, lai veidotu zinātniski pamatotu domāšanas un attieksmes maiņu. Balstoties uz jaunākajām zinātniskajām atziņām un starptautisko pieredzi, projekta gaitā plānots izveidot digitālu platformu, kas ar modernām izglītības metodēm veicinātu MVU un iedzīvotāju apmācības: tādās jomās kā:
 – finanšu pratība,
– taupīga saimniekošana,
– darba zinātniskā organizācija, darba tiesības un aizsardzība,
– videi draudzīga izvēle,
– veselīgs dzīvesveids, vingrošana darbā, rehabilitācija,
– Zero waste, atkritumu šķirošana un apjoma mazināšana,
– gudra iepirkšanās, Zaļais iepirkums, darba tiesības,
– digitalizācija, attālinātas saziņas un komunikācijas līdzekļi,
– kiberdrošība,  dokumentu drošība digitālā vidē.

Zinātniski pamatota digitālā izglītības vide stimulēs Latvijas ekonomisko izaugsmi un  konkurētspēju, mazinot Covid-19 izraisītās sekas un sagatavojoties iespējamām līdzīgām krīzēm nākotnē.

Projekta pētnieku kodolu veido Banku augstskolas mācībspēki: profesores I. Mavļutova, Dz.Atstāja, doktorantes I.Uvarova, S.Deruma, zinātņu doktori  pētnieki un mācībspēki D.Rūtītis, A.Spilbergs un A. Fomins. Komandu stiprina pieaicinātie viespētnieki un sadarbības partneri no Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas un Liepājas Universitātes. Komanda uzsākusi darbu ar kopsapulci tiešsaistes vidē un Vieslekciju ciklu.

Lai gan projekta laiks ir īss, tikai 13 mēneši, projekta ambiciozos mērķus plānots pārsniegt. Projekta laikā tiks izveidota digitāla apmācības platforma;  balstoties uz veikto pētījumu sagatavoti zinātniskie raksti;  tiks veicināta doktorantu promocijas darbu izstrāde,  novadīti studentu lietišķie pētījumi un maģistra darbi,  Sabiedrības patēriņa uzvedības maiņai tiks piedāvāta Mūžizglītības programma digitālā vidē.

Projekta vadītāja Prof. Inese Mavļutova ir pārliecināta par profesionālās un pieredzējušās komandas darba sekmīgu rezultātu un spēju rast jaunus inovatīvus risinājumus sabiedrības ilgtspējīgas attīstības veicināšanai.